Monday, August 10, 2020
לזכות רפואת הרה"ח ר' דוד העניך מרדכי בן פרידה שמחה ר' רפאל חיים דב בן ריסה שושנה  ולזכות משה יהודה בן פשה דינה  ראשון לציון הערה הלכתית: חייבים להפסיק בין "א-להי" ל"נשמה".   א] טהרה היא שלימות הנשמה   וזו לשון המהר"ל : "וזה מה שבאו חכמים לבאר, עניין מעלת רבה בר נחמני ומדריגתו ודביקותו אשר היה קונה בעולם העליון ע"י השגה הזאת בעניין הטהרה, עד שיצאתה נשמתו בטהרה. כי הטהרה היא שלימות הנשמה כמו שאמרו אלקי נשמה שנתת בי טהורה וכו' ודבר זה ידוע לנבונים, ולפיכך כאשר יצאת נשמתו בטהרה היה לו דביקות עם השי"ת, כמו שמצינו (סנהדרין ס"ח) בר"א הגדול ג"כ שיצאה נשמתו בטהרה כי מדה זה אל דביקות הנשמה לגמרי בו יתברך. ודבר זה תבין ממה שאמ' והיה אמונת עתיך וגו' והמדריגה האחרונה וזה טהרות והוא נקרא דעת, אשר על זה אמרו (ברכות ל"ג ע"א) גדולה דעה שנתנה בין ב' אותיות השם. ב] הנשמה טהורה ולא מקוללת לאפוקי מטענת הנוצרים   הדין האלהי גזר קללה על האדמה ועל הנחש; אך אין בו רמז לקללה...

LATEST POSTS

Koheles And The Tragedy Of Life

Koheles teaches that this world is הבל הבלים. The word הבל means hot air. Everything in life eventually just dissipates - like hot air.   Think of all of the friendships you have had in your life, from nursery and on. School, shul, summer camp, neighborhood etc. etc. How many of those people are still your friends? VERY few. Like הבל. Gone into thin air .  You raise children - they grow up and move out. Gone. It is never the same. Just...

Internet And Cheyt Adam Ha-rishon

How many sites get you soooo innocently. They promise you things for free. Then you click here or there and they tell that that for only $8.95 cents a month..... Or they get your email address and then flood your email box with promotional material i.e. try to get your money. Free is no longer free. So was the serpent in Gan Eden. He started out "innocently" - "G-d told you not to eat from all of the trees" ....
video

Shabbos And The Luchos

https://www.youtube.com/watch?v=92uMGmS0FgM

לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את תמונתו

בביאור עיקר האמונה בפיוט 'יגדל' מתוך ניסוחו של הרמב"ם "לא קם בשראל כמשה עוד נביא המביט את תמונתו" כותב מרן הרב זצ"ל: "השפע הזה של הנבואה, הוא בא מהארת המעשה הגדול, אשר הפליא ויפליא ד' לעשות בכל היצור כולו וסדרו, אשר כל אחד מהם, וקשר כולם יחד, מורה הוא גדולת אל ומלכותו ... אם כן תלוי הערך המרומם של עצמות הנבואה באותה המידה של ההתגלות של כל המעשים והיצורים, בקישורם ותכניתם, במהותם ומטרת הויתם, שהקשר הכללי זהו בית ד' כולו,...

The Foundation Of Society

If we want to fix society the secret is - KAVOD . The foundation of an honest, upright, generous and civil society is respect for G-d, the Torah, leaders, parents, teachers, elders etc. etc. A society that lacks this critical ingredient called KAVOD is doomed to failure. כבוד שם שמים הוא השורש והעיקר ועמוד כל הבריאה וכל התורה כולה.. כאשר נתבונן על הנהגת העולם כולו נראה, כי הסיבה העיקרית לתיקון האמיתי והסדר הנכון שבבני אדם, אינו כי אם נתינת הכבוד למי...

שמחת בית השואבה – שמחה בלי גבולות

שמחת חג-הסוכות גדולה מכל המועדים האחרים. שלוש פעמים הוזכרה בתורה המצווה לשמוח בחג-הסוכות, ודבר זה מלמד על הסגולה המיוחדת של החג הזה לעניין השמחה. אך עיקר השמחה היתה בשמחת בית-השואבה, עליה נאמר: "מי שלא ראה שמחת בית-השואבה - לא ראה שמחה מימיו". שמחת בית-השואבה היתה קשורה לניסוך המים שהיה מתקיים בחג, נוסף על ניסוך היין שהיה מתקיים במשך כל השנה. אלא שניסוך היין לא היה מלווה בשמחה מיוחדת, ודווקא ניסוך המים נעשה למקור של שמחה, ושמחה גדולה עד כדי-כך, שמי...

אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך

רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת (פרק ב, משנה ח) פירש רבינו עובדיה מברטנורא: אל תחזיק טובה לעצמך - לומר הרבה תורה למדתי. ולפי שהוא לא הניח לא מקרא ולא משנה הלכה ואגדה שלא למד , היה אומר כן. פירש כ"ק אדמו"ר מחב"ד זצ"ל: אנו רואים שרבן יוחנן בן זכאי אומר דבר אחד בלבד, ולעומתו, כל אחד מחמשת תלמידיו אמר שלושה דברים. בטעם הדבר יש לומר, שאצל...

ליל הסדר בשבי הסורי

חודשיים לפני פרוץ מלחמת יום-הכיפורים השתחרר נח הרץ מחיל-האוויר, לאחר חמש שנות שירות כטייס קרבי. בעיצומו של היום הקדוש הוזעק לבסיס וכעבור שעות אחדות כבר היה באוויר, מסייע לכוחות הקרקע שהתקשו לעמוד מול המתקפה הסורית בגולן. בחג-הסוכות, לאחר חמישה ימי קרבות קשים, פגע טיל סורי פגיעה ישירה במטוסו של נח. המטוס החל לצלול למטה. הכרתו של נח אבדה לכמה שניות. למזלו התעורר והספיק למשוך בידית ההפלטה. הוא נחת על הקרקע, בחבטה עזה, היישר לידי החיילים הסורים. נח, שנפצע בצניחתו, נלקח לאשפוז....

ההקפה הארוכה

בחג-הסוכות ובשמחת-תורה עורכים הקפות: בהושענא-רבה – שבע הקפות עם הלולב, סביב ספרי-התורה שעל הבימה, ובשמחת-תורה מקיפים את הבימה עם כל ספרי-התורה שבהיכל. רצוני לספר על הקפה אחת, שהחלה בהושענא-רבה והסתיימה בשמחת-תורה. כל זאת ללא לולב, ללא ערבות ובלי ספרי-תורה. לפני שלושים שנה, בשנת תשל"ד, במלחמת יום-הכיפורים, התבשרנו כמו כל עם-ישראל על פרוץ המלחמה והוזעקנו כרבים אחרים לשדה הקרב. שירתי כחייל מילואים ביחידת חרמש בגדוד 128 (חטיבה 14). היינו נעים ונדים במדבר, ללא מקום קבוע. הכל היה נייד. לא היה לנו צל של...
video

The Simcha Of Simchas Beis Hashoeva

https://youtu.be/5ikSc5t5TjY
video

The Tikkun Of Simchas Beis Hashoeva

https://youtu.be/qzedQ0Mg6lg

האינסטינקט הלאומי

לזכות משה יהודה בן פשה דינה  "... הטבע מוצא את רדיתו בקבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הפרטים הנם יותר חפשים, והטפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה, האנושית והלאומית, עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. דרכי-השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי-חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, הנן מתגלות בכלליות האנושיות באפנים יותר קרובים לטבע החי. ההכרה הפנימית, הכוללת בקרבה את הנטיות להשמר מכל מזיק ולהכיר את האויב, בלי כל צורך לחכמה ונסיון, מתגלית בחיי...

דרוש בין כסה לעשור

"לכו ונשובה אל ד' כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו, יחינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחי' לפניו".  יל"ד מהו לשון "לכו ונשובה", והו"ל לומר באו ונשובה אל ד'. גם יש לבאר על מה ירמזו יומים ויום השלישי לבד דרשת חז"ל ע"ז על בתי המקדש.  ונבאר מ"ש חז"ל: "תני חייא ב"ר מדיפתי 'ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב'ג, וכי בתשעה מתענין והלא בעשירי מתענין, אלא לומר לך: כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי". ויש להבין בטוב טעם...

נשיאה בעול

הרב הדרי: כשהרב כץ נסע לבקר את האנשים בחזית הדרום הוא שהה שם כשבוע ימים וחזר לקראת שבת. הוא בא אז להתפלל בשבת בישיבה, והאריך לספר על כל מה שראה וחווה. זכורני שלויתי אותו חזרה העירה ומתוך דבריו הבנתי כי מהרגע שיצא לדרך עד שחזר, לא החליף בגדיו ואפילו לא פתח את כפתור כותנתו. פרשתי לעצמי שזה בגדר "הארון וישראל ויהודה וגו' על פני השדה חונים ואני אבוא אל ביתי וכו" דהיינו חובת ההזדהות והנשיאה בעול עם העומדים...

Video